Systemy sygnalizacji pożarowej

szybka reakcja = minimalne straty

Wczesne wykrycie zarzewia pożaru to uratowanie zdrowia i życia osób przebywających w budynku a także znajdującego się tam mienia.

Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej jest wykrycie pożaru w jego początkowej fazie i tym samym ograniczenie skutków jego działania.

System sygnalizacji pożarowej obejmuje urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej wymagane jest w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych: jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2, wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny