Systemy oddymiania

gwarancja bezpiecznej ewakuacji

System oddymiania obejmuje ciągi komunikacyjne takie jak klatki schodowe, korytarze.

Prawidłowe dobranie i wykonanie systemu oddymiania pozwala na bezpieczną ewakuację i zabezpiecza konstrukcję przed szkodliwym działaniem gorąca i toksycznych gazów.

Podstawowe cele grawitacyjnego systemu oddymiania związane są z jego działaniem w czasie pożaru, w szczególności dotyczą one:

  • zwiększenia widoczności poprzez usunięcie dymu oraz gazowych produktów spalania z klatki schodowej, na którą przedostał się dym
  • zwiększenia widoczności i umożliwienia działań ekipom ratowniczym w przypadku budynków produkcyjno-magazynowych
  • ograniczenia stężenia toksycznych produktów spalania i rozkładu termicznego oraz temperatury, również poprzez usunięcie ich wraz z dymem, a także poprzez rozrzedzenie napływającym, świeżym powietrzem
  • zmniejszenia ryzyka zawalenia się budynku lub jego części poprzez usunięcie gorących gazów spod sufitu, dzięki czemu maleje możliwość nagrzania się elementów konstrukcyjnych budynku do wartości krytycznych, po przekroczeniu których, następuje utrata ich właściwości nośnych
  • zmniejszenia strat materialnych wywołanych działaniem dymu i temperatury

Uruchomienie systemu oddymiania odbywa się automatycznie poprzez zainstalowane czujki dymowe, urządzenia zewnętrzne lub ręcznie za pomocą przycisków oddymiania. Po wykryciu zadymienia napędy elektryczne otwierają otwory oddymijące w fasadach lub w dachu budynku powodując wydostanie się na zewnątrz trujących gazów, dymu i gorącego powietrza, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.

Grawitacyjny system oddymiania może pełnić również inne funkcje, niezwiązne z pożarem:

  • możliwość przewietrzania klatki schodowej, za pomocą przycisków przewietrzania
  • poprawa właściwości jakościowych powietrza poprzez przewietrzanie
  • doświetlenie klatki schodowej i powierzchni hal dzięki klapom dachowym
  • możliwość stosowania klap dachowych jako wyłazów dachowych